Απόφαση ΔΣ 1/22-01-2021 – Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών

Στις 22 Ιανουαρίου 2021, στην Σκιάθο Μαγνησίας, στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. Joyce ‘n’ Fun αποφασίστηκε οι :

  • Ελένη Πιπίνη Τρουπάκη του Ευάγγελου
  • Jimmy Robert Maurice Denojean του Thierry
  • Tim Pahor του Anton
  • Lea Zoe Rischette του Jean

να λειτουργησουν ως εθελοντές για την Κοιν.Σ.Επ. Joyce ‘n’ Fun σύμφωνα με το νόμο 4430/2016 με την προϋπόθεση από την εθελοντική δράση να μην παράγονται άμεσα έσοδα για το Φορέα.

Η τοποθέτηση όλων των άνω αναφερόμενων εθελοντών – μη μελών, η οποία περιλαμβάνει την υποστήρηξη δράσεων για την διάδοση της αειφορίας με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες θα λάβει χώρα από τις 23 Ιανουαρίου έως και τις 31 Μαρτίου.

Η διαχειρίστρια
Ηλέκτρα Αναστασία Ελισσάβετ Κουτσιβίτη του Βασιλείου

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *